Sabato 27/06/2015  andata in onda su Rai 3 Lombardia la trasmissione dell’accesso televisivo del Corecom regionale intitolata â”Il Fisico medico e la medicina nucleare”. Ospiti in studio: Cristina Canzi e Annarita Savi.